બાળ સ્થૂળતા દરમાં સહેજ ઘટાડો નોંધાયો છે, નવી સંશોધન શોધે છે – 1 સમાચાર

1 સમાચાર

લોડ કરી રહ્યું છે …

1 સમાચારમાંથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરો છો?

કામ કરી રહ્યું છે …

22 કે

લોડ કરી રહ્યું છે …

લોડ કરી રહ્યું છે …

કામ કરી રહ્યું છે …

પછીથી આ જોવા માંગો છો?

આ વિડિઓને પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

5 જોવાઈ

આ વિડિઓની જેમ?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

આ વિડિઓ પસંદ નથી?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો